News

 

38930

 

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563

(SAR - Self Assessment Report) แล้ว

 

Khon Kaen Vithes Suksa Bilingual School completed the Self Assessment Report Academic Year 2020